UWAGA KONKURS!


Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego, Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie literacko- plastycznym pt.

„Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda małej Ojczyzny”

Regulamin konkursu

Każde miasto i każda wieś mają swoją opowieść. Liczne wydarzenia to historia miejsc i ludzi, która zapisała się na kartach dziejów, na starych fotografiach, w książkach i gazetach, miejscowe legendy, rodzinne opowiadania, mroczne lub wypełnione humorem, często są poprzedzone tajemnicami. Te opowieści są inspiracją z których czerpiemy wiadomości o naszych regionach. Warto podzielić się historią, zaprezentować ją na nowo w niekonwencjonalny sposób.

Cel konkursu

v  Zachęcanie młodzieży do poznania historii regionu i propagowania treści historycznych,

v  Rozbudzanie motywacji czytania i korzystania z usług bibliotecznych,

v  Rozwijanie postawy patriotycznej związanej z tożsamością kulturową, popularyzacją wiedzy o małej  ojczyźnie,

v  Kształtowanie i pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni młodego pokolenia za pomocą środków literacko-plastycznych na określony temat,

v  Współpraca międzypokoleniowa, pogłębienie więzi rodzinnych poprzez konwersację ze starszym pokoleniem,

v  Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji,

v  Współpraca z instytucjami naszego regionu.

Kategoria wiekowa i ilość uczestników

1 )Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 11-12 lat(klasy V-VI) uczęszczających do szkół podstawowych na terenie powiatu białostockiego oraz dwóch reprezentantów z Filii nr. 4 i 7 Książnicy Podlaskiej.

2) Maksymalna liczba uczestników konkursu z poszczególnych placówek to dwóch przedstawicieli z gmin powiatu białostockiego, a także dwóch uczniów wytypowanych z Filii nr. 4 i 7 Książnicy Podlaskiej.

Termin konkursu

Organizator proponuje przeprowadzenie etapu wewnętrznego i wyłonienie dwóch reprezentantów na etap powiatowy (jedna praca literacka i do niej nawiązująca praca plastyczna), a następnie przesłanie prac lub dostarczenie osobiście do 3 października 2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

KSĄŻNICA PODLASKA im. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

15-O97 BIAŁYSTOK

Ul. M. SKŁADOWSKIEJ-CURIE 14 A

Z dopiskiem „Konkurs Powiatowy”

Zadanie uczestnika

1) Zapraszamy do udziału w konkursie zespoły dwuosobowe, w których jedna osoba ma za zadanie napisanie mniej znanej legendy\podania lub zainspirowanie się już opublikowanymi materiałami związanymi z daną miejscowością. Z kolei druga osoba ma zilustrować tekst koleżanki lub kolegi.

2) Przedstawiciele Filii bibliotecznych Książnicy przygotowują prace odnośnie Białegostoku lub wybranej gminy w powiecie.

3) Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą gminy.

4) Każdy wypełniony załącznik musi być podpisany.

5) Tekst literacki musi być napisany w języku polskim, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5, objętość  do dwóch stron formatu A4. Prace należy przesłać  także w formie pliku tekstowego nagranego na płytę CD.

6) Tekst pracy powinien być ciekawy, w oryginalny sposób łączyć fakty  historyczne i geograficzne z fikcją literacką. Przy korzystaniu z tekstów obcych prosimy o podanie źródła.

7) Praca plastyczna ma być jednostronna w formacie A4 dowolną techniką plastyczną.

8) Z nadesłanych prac powstanie pokonkursowa publikacja.

9) Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego zostaną zdyskwalifikowane.

10) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

11) Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

12) Zgłoszony na konkurs materiał nie może naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

13) Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność organizatora.

14) W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.

15) Dodatkowo jedna praca(literacka +plastyczna), wysoko oceniona przez powołane jury, zostanie opublikowana na fanpage  Książnicy Podlaskiej i współorganizatorów.

16) Za zgodą uczestników będą również prezentowane na okolicznościowych wystawach.

17) Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

18) Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

19) Uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominki, które zostaną przekazane na gali konkursowej zaplanowanej w GBP w Poświętnem.

20) Instytucje współpracujące z organizatorem konkursu będą powiadomione  o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

21) Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

22) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

23) Przekazując pracę niepełnoletniego uczestnika konkursu rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni małoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

24) Wszelkich informacji o konkursie udziela: Małgorzata Rokicka-Szymańska tel. 856767267 lub bpb@ksiaznicapodlaska.pl