O bibliotece


Misja
Istniejemy po to, aby każdy mieszkaniec gminy Michałowo miał bezpłatny dostęp do wiedzy, kultury i informacji.

Historia
Michałowska biblio­teka powstała w 1948 roku, powołana dekretem Krajowej Rady Gromadzkiej.
W dniu otwar­cia biblio­teki księ­go­zbiór liczył 355 książek, były to głównie dary od mieszkańców Michałowa. Biblio­teka mie­ściła się w starej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Białostockiej obok byłego przystanku PKS. Zaj­mo­wała tam jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 20 m2. Jednym z pierwszych kie­row­ni­ków biblio­teki była Stanisława Matys, następnie Tamara Kulesza, Nina Tarasewicz (1975 – 2005) i Mikołaj Greś (2005- do chwili obecnej).
Na koniec 1948 roku do biblio­teki zapi­sa­nych było 55 czy­tel­ni­ków, obec­nie, na koniec 2012 roku było ich 7988.

 

Biblioteka dziś to
– 44 690 ksią­żek, 25 ksią­żek mówio­nych i 10 tytu­łów cza­so­pism wypoży­czanych bezpłatnie
– 32 286 ksią­żek i 700 cza­so­pism wypo­ży­czy­li­śmy w ciągu ostat­niego roku
– 7988 osób odwie­dziło nas w 2012 roku
– 35 spotkań kulturalnych i imprez dla dzieci poświeconych książce oraz czytelnictwu zorganizowanych w 10 miesięcy 2013
– 372 pytań zadali nam użyt­kow­nicy biblioteki oczekując fachowej odpowiedzi.
– 50 dzieci w mie­siącu korzy­sta z naszych lek­cji bibliotecznych
– 20 osób dzien­nie odwie­dza naszą Czy­tel­nię Inter­ne­tową, aby sko­rzy­stać z kom­pu­tera i zna­leźć infor­ma­cję na temat ofert pracy, zakła­da­nia konta inter­ne­to­wego, bez­płat­nej bazy danych aktów praw­nych, infor­ma­cji podat­ko­wych i zdrowotnych.
– 8 godzin dzien­nie, 6 dni w tygo­dniu zapew­niamy bez­płatny dostęp do Kul­tury, Ani­ma­cji, Wie­dzy, Infor­ma­cji i Edukacji.
– 7 kom­pu­terów, ska­ner i ksero poma­gają w zała­twia­niu codzien­nych spraw.
Każdego dnia, na bieżąco pomagamy senio­rom w obsłudze kom­pu­tera i internetu.

Biblioteka to ważna i potrzebna instytucja w naszym mieście.
Gminna Biblioteka w Michałowie to samorządowa, gminna instytucja kultury o charakterze publicznym, działająca na terenie Gminy Michałowo. W skład Biblioteki wchodzą: Filia w Szymkach, Filia w Bondarach oraz punkt biblioteczny w Juszkowym Grodzie. Została powołana w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Wśród założeń programowych biblioteki oprócz korzystania ze zgromadzonego księgozbioru można znaleźć okolicznościowe zajęcia artystyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, cykle spotkań autorskich, organizację odczytów i seminariów oraz spotkań z mieszkańcami.
Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki w Michałowie jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kontakt z książką i dostęp do multimediów realizowane poprzez:
– udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
– tworzenie warunków dla rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
-promowanie twórczości lokalnych pisarzy i historyków, kultywowanie tradycji kulturowych rejonu oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu,
– dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych Gminą Michałowo oraz Podlasia,
– gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i mniejszości narodowych,
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
– współpracę z Książnica Podlaską, jako patronem merytorycznym w zakresie promocji czytelnictwa i kultury
– promowanie czytelnictwa poprzez uaktywnianie różnych środowisk społecznych , przygotowywanie oferty czytelniczej z wykorzystaniem osiągnięć techniki XXI wieku.
– prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

 

Struktura Biblioteki
– Wypożyczalnia dla dzieci i Młodzieży
– Wypożyczalnia dla dorosłych
– Czytelnia naukowa i Czytelnia prasy
– Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
– Pracownia komputerowa
– Filia w Szymkach
– Filia w Bondarach

– Punkt biblioteczny w Juszkowym Grodzie