50 powodów, dla których warto kochać Twoją bibliotekę!


1. Możesz czy­tać książki – oczy­wi­ście za darmo!
2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem!
3. Tak, mamy bez­prze­wo­dowy internet!
4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.
5. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.
6. Ide­alne miej­sce na róż­no­rodne zaję­cia dla dzieci, co ozna­cza zabawę dla całej rodziny.
7. Wydru­kuj mail, CV, zdję­cie rodzinne czy poda­nie o pracę – biblio­teka wypo­sa­żona jest w ska­ner, kopiarkę i nowo­cze­sne drukarki.
8. Ide­alne miej­sce, aby spo­tkać się z przyjaciółmi.
9. Oprócz ksią­żek, cza­so­pism i gazet więk­szość biblio­tek zapew­nia dostęp do inter­ne­to­wych baz danych.
10. Zna­ko­mity spo­sób, aby nawią­zać nowe znajomości.
11. Zapy­taj o moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wypo­ży­czalni mię­dzy­bi­blio­tecz­nej – dzięki temu dotrzesz do zbio­rów innej biblioteki.
12. Czę­ste odwie­dziny w biblio­tece są naj­lep­szym spo­so­bem posze­rze­nia słow­nic­twa two­jego dziecka.
13. Poznaj swo­ich biblio­te­ka­rzy – to spe­cja­li­ści, któ­rzy zawsze pomogą ci w zna­le­zie­niu infor­ma­cji, ale i wysłu­chają gdy trzeba.
14. Dzięki biblio­tece możesz prze­nieść się do cza­sów dzieciństwa.
15. Możesz zagrać w gry plan­szowe, uło­żyć puzzle.
16. W Biblio­tece przy­go­tu­jesz się do testów i egza­mi­nów, bez koniecz­no­ści kupo­wa­nia dro­gich ksią­żek do nauki.
17. Biblio­teki są dosko­na­łym miej­scem do prze­glą­da­nia nowo­ści wydawniczych.
18. W biblio­tece możesz zagrać w gry kom­pu­te­rowe, cza­to­wać ze zna­jo­mymi i wysłać maile.
19. Korzy­sta­nie z biblio­teki wyrobi w twoim dziecku poczu­cie odpowiedzialności.
20. Na ofe­ro­wa­nych w biblio­tece kur­sach możesz pod­nieść kom­pe­ten­cje i zdo­być nowe umie­jęt­no­ści, dzięki czemu zwięk­szasz szansę na awans w pracy.
21. Dzięki biblio­tece możesz zna­leźć pracę online.
22. Dzięki biblio­tece kupisz i sprze­dasz przed­mioty na aukcjach internetowych.
23. Im wię­cej czy­tasz, tym wię­cej będziesz mieć do powie­dze­nia na kolej­nym spo­tka­niu z przyjaciółmi.
24. Możesz spraw­dzić pocztę elek­tro­niczną, zak­tu­ali­zo­wać pro­fil na Face­bo­oku i zało­żyć bloga.
25. Biblio­teki to bez­pieczne miej­sca dla Cie­bie i Two­ich dzieci.
26. Biblio­teki pro­po­nują pro­ste spo­soby na więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie w spo­łecz­ność lokalną.
27. Lokalna biblio­teka jest czę­ścią dzie­dzic­twa – praw­do­po­dob­nie cho­dzili tam twoi rodzice, a może nawet dziadkowie.
28. Wspie­ra­nie lokal­nej biblio­teki, wspiera całą społeczność.
29. Rozej­rzyj się po oko­licy – biblio­teki publiczne są zazwy­czaj bar­dzo bli­sko – możesz odwie­dzić ją w każ­dej chwili!
30. Przyjdź i zobacz nową wystawę (zmie­nia się kilka razy w roku).
31. Znajdź infor­ma­cję na temat wyda­rzeń i imprez miejskich.
32. Biblio­teka jest dosko­na­łym spo­so­bem pro­mo­wa­nia twór­czo­ści lokal­nych artystów.
33. Biblio­teka może Ci pomóc w upra­wia­niu nie­mal każ­dego hobby, od foto­gra­fii, przez goto­wa­nie aż do nurkowania.
34. Bywa­nie w biblio­tece jest modne!
35. Biblio­teki są naj­prost­szym spo­so­bem, aby dowie­dzieć się wszyst­kiego o two­jej oko­licy, jej histo­rii i spra­wach bieżących.
36. Wycieczki do biblio­teki mogą być nagrodą dla dzieci.
37. Oferta biblio­teki zna­ko­mi­cie przy­go­to­wuje do domo­wego majsterkowania.
38. Biblio­teki dają szansę poczuć się jak praw­dziwy członek/członkini społeczności.
39. Pod­czas spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych w biblio­tece masz szansę uzy­skać poradę od spe­cja­li­stów z róż­nych dziedzin.
40. Poznaj kla­sykę w ory­gi­nale – w biblio­tece znaj­dziesz rów­nież książki obcojęzyczne.
41. Zapla­nuj waka­cje od Rzymu do Krymu przez Ala­skę – z pomocą przyj­dzie ci biblio­te­karz i potężny księgozbiór.
42. Dzięki biblio­tece dowiesz się, jak poskro­mić lwa, otrzeć kro­ko­dyle łzy i czy sójka rze­czy­wi­ście wybiera się za morze.
43. Zaj­rzyj do biblio­teki nie tylko od święta i odkryj naj­lep­sze prze­pisy na barszcz, pyszne pie­rogi i cia­sto droż­dżowe jak u babci.
44. Znajdź i wypo­życz książ­kowy pier­wo­wzór uko­cha­nego filmu.
45. Się­gnij gwiazd – z atla­sem nieba, horo­sko­pem lub bio­gra­fiami gwiazd Hollywood.
46. Sko­rzy­staj z wyszu­ki­warki połą­czeń i odwiedź wujka w Szcze­brze­szy­nie lub sio­strę w Rzymie.
47. Znajdź naj­lep­sze szkoły, uni­wer­sy­tety i fun­du­sze inwe­sty­cyjne dla sie­bie i swo­ich dzieci.
48. Się­gnij po książkę mówioną – biblio­teka to rów­nież baza audiobooków.
49. Dzięki biblio­tece masz szansę poko­nać prozę życia i odkryć w sobie duszę poety.
50. Jest książka – jest zabawa. Ale to już prze­cież wiesz.

A to wszystko ZA DARMO!!!