O nas


Misja
Istniejemy po to, aby każdy mieszkaniec gminy Michałowo miał bezpłatny dostęp do wiedzy, kultury i informacji.

Historia
Michałowska biblio­teka powstała w 1948 roku, powołana dekretem Krajowej Rady Gromadzkiej.
W dniu otwar­cia biblio­teki księ­go­zbiór liczył 355 książek, były to głównie dary od mieszkańców Michałowa, a na koniec 1948 roku zapi­sa­nych było 55 czy­tel­ni­ków. Biblio­teka mie­ściła się w starej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Białostockiej obok byłego przystanku PKS. Zaj­mo­wała tam jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 20 m2. Jednym z pierwszych kie­row­ni­ków biblio­teki była Stanisława Matys. Z biegiem lat stanowisko to pełnili Tamara Kulesza, Nina Tarasewicz, Mikołaj Greś, Julita Niepłoch-Sitnicka i Teresa Rybińska. Od 1 lipca 2021 r. Gminną Biblioteką w Michalowie zarządza Prezes Fundacji „Mała Ojczyzna” Mikołaj Worona.

Biblioteka dziś to
– 31 986 tytułów ksią­żek dla dorosłych i dzieci oraz 17 tytu­łów cza­so­pism wypoży­czanych naszym czytelnikom bezpłatnie
– miejsce spotkań kulturalnych i imprez dla dzieci poświęconych książce oraz czytelnictwu
– Czy­tel­nia Inter­ne­towa, gdzie można sko­rzy­stać z kom­pu­tera i zna­leźć potrzebne infor­ma­cję np. na temat ofert pracy, zakła­da­nia konta inter­ne­to­wego, bez­płat­nej bazy danych aktów praw­nych, infor­ma­cji podat­ko­wych i zdrowotnych
– przez 10 godzin dzien­nie, 5 dni w tygo­dniu zapew­niamy bez­płatny dostęp do Kul­tury, Ani­ma­cji, Wie­dzy, Infor­ma­cji i Edukacji
– 9 kom­pu­terów, ska­ner i ksero poma­gają w zała­twia­niu codzien­nych spraw
– każdego dnia, na bieżąco pomagamy senio­rom w obsłudze kom­pu­tera i internetu.

Biblioteka to ważna i potrzebna instytucja w naszym mieście.
Gminna Biblioteka w Michałowie to samorządowa, gminna instytucja kultury o charakterze publicznym, działająca na terenie Gminy Michałowo. Została powołana w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Wśród założeń programowych biblioteki oprócz korzystania ze zgromadzonego księgozbioru można znaleźć okolicznościowe zajęcia artystyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, cykle spotkań autorskich, organizację odczytów i seminariów oraz spotkań z mieszkańcami.
Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki w Michałowie jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kontakt z książką i dostęp do multimediów realizowane poprzez:
– udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
– tworzenie warunków dla rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
-promowanie twórczości lokalnych pisarzy i historyków, kultywowanie tradycji kulturowych rejonu oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu,
– dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych Gminą Michałowo oraz Podlasia,
– gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i mniejszości narodowych,
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
– współpracę z Książnica Podlaską, jako patronem merytorycznym w zakresie promocji czytelnictwa i kultury
– promowanie czytelnictwa poprzez uaktywnianie różnych środowisk społecznych , przygotowywanie oferty czytelniczej z wykorzystaniem osiągnięć techniki XXI wieku.
– prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

Struktura Biblioteki
– Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
– Wypożyczalnia dla dorosłych
– Czytelnia naukowa i Czytelnia prasy
– Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
– Pracownia komputerowa