Co możesz zrobić dla Biblioteki?


To prze­strzeń dla Cie­bie – możesz opo­wie­dzieć nam swoją histo­rię – jak biblio­teka zmie­nia Twoje życie, dla­czego warto nas odwie­dzać. Potrze­bu­jemy Two­jej histo­rii, żeby poka­zać, dla­czego biblio­teka jest ważna, w jaki spo­sób wpływa na naszą społeczność.
Jesteśmy ciekawi…
Jakie zna­cze­nie ma dla Cie­bie biblioteka?
Co spra­wia, że od nas przychodzisz?
Co lubisz u nas robić?
Dla­czego warto przy­cho­dzić do biblioteki?
Jaka jest naj­waż­niej­sza rzecz, którą dzięki nam zyskujesz?
Jak­byś dokończył(a) zda­nie: gdyby nie biblio­teka, to…
Teraz jest czas na Twoją historię!
Co Biblioteka może zrobić dla Ciebie? Powiedz nam czego potrzebujesz!
Chęt­nie prze­czy­tamy jakie są Twoje potrzeby, pomy­sły i pro­po­zy­cje – co biblio­teka może dla Cie­bie zrobić?
Początek formularza
Napisz do nas!
Jeżeli chcesz się podzie­lić swoją histo­rią lub podzie­lić się swo­imi pomy­słami – napisz do nas!